Mangler etter håndverkertjenesteloven

Mangler ved håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. Mangel betyr at håndverkertjenesten ikke fører til det resultatet som forbrukeren har rett til i samsvar med loven, eller at tjenesten avviker fra det som er avtalt. Håndverkertjenester omfatter avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester mellom forbruker og næringsdrivende. Innledningsvis vil artikkelen gå nærmere inn på hva som ligger i begrepet “mangel”.

Les nærmere om klage på håndverkertjenester på Eiendomsrett.no: https://www.eiendomsrett.no/mangel-handverker/

Videre vil artikkelen ta for seg de ulike rettighetene forbrukeren har dersom det foreligger en mangel. Artikkelen er ment som en kort oversikt over hovedreglene knyttet til mangler ved håndverkertjenester.

Nærmere om mangel

Håndverkertjenesteloven § 17 oppstiller ulike vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge en mangel i juridisk forstand. Det kan foreligge en mangel på ulike måter.

§ 17 første ledd, første punktum sier at det foreligger det en mangel dersom “tjenesten ikke fører til det resultatet som forbruker i samsvar med §§ 5, 6 og 9 har rett til å kreve”. § 5 stiller krav til at tjenesten skal utføres faglig forsvarlig måte. § 6 stiller krav til å tjenesten skal utføres i samsvar med offentlige sikkerhetskrav. § 9 regulerer forhold ved tilleggsarbeid. Kort oppsummert så foreligger det altså en mangel dersom kravene i §§ 5, 6 og 9 ikke er oppfylt. Et eksempel kan være at forbrukeren bestiller et stuebord i eik. Snekkeren leverer så et stuebord i eik, men det viser seg at treverket er råttent. Materialet er derfor ikke av vanlig god kvalitet og da foreligger det en mangel etter § 5 annet ledd, annet punktum, jf. § 17.

§ 17 første ledd, første punktum sier at det også kan foreligge en mangel dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som er avtalt. Eksempelsvis kan forbrukeren ha bestilt et spisebord på 4 x 1 meter av snekkeren. Dersom snekkeren leverer et stuebord som er 5 x 1 meter , foreligger det en mangel.

Det er viktig å ha en god kontrakt med håndverkeren, på Eiendomsrett.no ligger det gratis kontrakt om håndverkertjenester i PDF.

Mangler ved forbehold

Selv om tjenesteyteren har påtatt seg forbehold ved utførelsen av tjenesten, foreligger det likevel en mangel dersom resultatet er “vesentlig dårligere” enn det forbrukeren kunne vente seg, jf. § 17 første ledd, annet punktum. Dersom snekkeren har tatt forbehold om at det kan foreligge “noen riper” i bordet, foreligger det en mangel dersom det er store og mange riper over hele bordet.

Opplysninger om tjenesten

Mangel kan også oppstå dersom resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning som er gitt ved avtaleinngåelse eller markedsføring, jf. § 19. Hvis stuebordet er markedsført som “svært solid” og bordbena knekker etter to uker, foreligger det en mangel fordi bordet ikke samsvarer med markedsføring.

Manglende opplysninger

Opplysningssvikt kan også føre til mangel, jf. § 19. Dersom snekkeren ikke har opplyst om at stuebordet ikke tåler direkte sollys og stuebordet blir ødelagt av sollys, vil det foreligge en mangel grunnet manglende opplysninger.

Unntak

Det finnes derimot ett unntak fra hovedreglene om når det foreligger mangel. § 17 første ledd, annet punktum sier at det ikke foreligger en mangel dersom feilen skyldes forhold på forbrukerens side. Dersom forbrukeren eksempelvis skraper opp stuebordet under montering, kan ikke forbrukeren påberope seg en mangel ettersom det er han selv som forårsaket skaden.

Tiden for mangelsbedømmelse

Hovedregelen er at vurderingen om det foreligger en mangel ved tjenesten er den tiden da oppdraget må anses avsluttet, jf. § 20 første ledd.

Reklamasjon

Som hovedregel taper forbrukeren sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir informert om at forbrukeren ønsker å gjøre mangelen gjeldende innen “rimelig tid” etter at forbrukeren “oppdaget” eller “burde ha oppdaget mangelen”, jf. § 22 første ledd.

Forbrukerens rettigheter dersom det foreligger en mangel

Når det først foreligger en mangel har forbrukeren ulike krav han eller hun kan rette mot tjenesteyteren. § 21 regulerer de ulike virkningene når det foreligger mangel.

Holde tilbake betaling

Forbrukeren kan holde igjen betaling etter § 23. Det betyr at forbrukeren ikke plikter å betale tjenesteyteren vederlag så lenge mangelen er til stede.

Kreve mangelen rettet

Forbrukeren kan kreve mangelen rettet etter § 24. Det betyr at mangelen fikses av tjenesteyteren.

Kreve prisavslag

Dersom ikke mangelen rettes, kan forbrukeren kreve prisavslag etter § 25.

Kreve avtalen hevet

Dersom ikke mangelen rettes, kan forbrukeren også heve avtalen etter § 26. Dette gjelder dersom formålet med tjenesten er vesentlig forfeilet som følge av mangelen.

Kreve erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning etter § 28. Erstatningen gjelder det tapet som følge av mangelen.

Comments are closed.